Memory Nha Trang Hotel
Địa chỉ: 28A Bắc Sơn, Nha Trang
Điện thoại: 0583.543.868 hoặc 0583.543.828

Vị trí tuyển dụng:
- Lễ tân
- Bảo vệ

Thời gian: Làm theo ca hoặc làm hành chính
- Ca 1: 6h - 14h
- Ca 2: 14h - 23h
- Ca 3: 22h - 6h
- Hành chính: 7h - 17h

Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn