Memcached và Redis là gì?
Bộ nhớ ngắn hạn cho các ứng dụng: Memcached
Trong công nghệ thông tin, đây là một là in-memory cache, lưu trữ dữ liệu dưới dạng key-value.

Memcached là một hệ thống lưu trữ bộ nhớ phân tán mã nguồn mở đặc biệt. Những thông tin được lưu trữ trong Memcached là bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được người dùng truy cập nhiều lần.

Ban đầu, đây là một ứng dụng Linux. Tuy nhiên, với tính chất là mã nguồn mở, Memcached được các nhà lập trình phát triển cho nền tảng Windows sử dụng.

So sánh Redis với Memcached
Giống nhau
Redis và Memcached đều mạnh và nhanh, lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, hữu ích như bộ nhớ đệm. Cả hai đều có thể giúp tăng tốc ứng dụng của người dùng. Phương thức “tăng tốc” cũng tương tự nhau: lưu trữ kết quả cơ sở dữ liệu, các đoạn HTML hoặc bất kỳ thứ gì khác cái mà có thể tốn nhiều chi phí để hoạt động.

Memcached và Redis đều là memory-mapped. Đặc điểm này nhấn mạnh cho người dùng: tất cả dữ liệu được đưa hết vào RAM (có cách để đưa vào swap) và cho phép theo một khoảng thời gian thì lưu một bản dump của tất cả dữ liệu vào 1 file.

Khác nhau
Cả Redis lẫn Memcached đều có những ưu, nhược điểm khác nhau. Những thông số kỹ thuật khác nhau sẽ phù hợp với từng đối tượng người dùng khác nhau.

Vì Memcached ra đời trước nên người dùng sẽ được nhận nhiều hỗ trợ khi có vấn đề xảy ra. Redis xuất hiện sau nên hỗ trợ chưa được tối ưu. Tuy nhiên, Redis hỗ trợ rất nhiều kiểu dữ liệu hiện đại mà Memcached chưa đáp ứng được.

Xem thêm: Khuyến mãi Vultr
Khuyến mãi Godaddy