Đặc điểm motor bước 5 pha loại truyền động vuông 85

Tỷ số truyền động: 1:5, 1:7.2, 1:10
Momen lớn nhất: 1:5 -> 140[kgf.cm], 1:7.2 / 1:10 -> 200[kgf.cm]
Giật lùi: 0.25° (15mm)
Điều khiển thuận tiện với một số đã cố định cho 1 xung (0.144°/1xung, 0.1°/1xung, 0.072°/1xung.
>>>> chi tiết Bộ điều khiển motor bước Autonics

Sử dụng motor bước 5 pha loại truyền động vuông 85

Cho các thiết bị đòi hỏi tốc độ thấp, độ chính xác cao, momen lơn
Cho thiết bị đòi hỏi độ rung động nhỏ hay có dải dao động lớn của tải.
Cho thiết bị đòi hỏi việc tận dụng tắt dần để khởi động và cũng như dừng

Model mới nhất motor bước 5 pha loại truyền động vuông 85

A140K-M599(W)-GB5 / A140K-G599(W)-GB5
Tỷ số truyền động: 1:5
Dòng định mức: A140K-M599(W)-GB5 : 1.4; A140K-G599(W)-GB5 : 2.8;
Góc bước cơ bản: 0.144°/0.072° (Đủ bước/Nửa bước)
Momen cho phép [kgf.cm] : 140
Tốc độ cho phép: 0 ~ 360rpm
Giật lùi: 15’(0.25°)
A200K-M599(W)-GB7.2 / A200K-G599(W)-GB7.2
Tỷ số truyền động: 1:7.2
Dòng định mức: A200K-M599(W)-GB7.2 : 1.4; A200K-G599(W)-GB7.2 : 2.8
Momen cho phép [kgf.cm] : 200
Góc bước cơ bản: 0.1°/0.05° (Đủ bước/Nửa bước)
Tốc độ cho phép: 0 ~ 250rpm
Giật lùi: 15’(0.25°) A200K-M599(W)-GB10 / A200K-G599(W)-GB10
Tỷ số truyền động: 1:10
Dòng định mức: A200K-M599(W)-GB10 : 1.4; A200K-G599(W)-GB10 : 2.8
Tốc độ cho phép: 0 ~ 180rpm
Momen cho phép [kgf.cm] : 200
Góc bước cơ bản: 0.072°/0.036° (Đủ bước/Nửa bước)
Giật lùi: 15’(0.25°)
>>> thảm các sản phẩm điện cảm biến tại autonicsvietnam.com