Với một website bất kì, tốc độ tải trang ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm người dùng. Người đọc chắc chắn không chờ đợi web của bạn “quay vòng, quay vòng” dù nội dung trên đó có hay đến mấy. Hãy...